فایل کامل(حسابداري تاييديه سربرگ شركت)

حسابداري تاييديه سربرگ شركت|50478999|tic40261225|
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل حسابداري تاييديه سربرگ شركترا مشاهده می نمایید

این متن شامل 23 صفحه می باشدبدينوسيله اطلاعاتي كه به منظور رسيدگي به حسابهاي براي سال مالي منتهي به 29/12/84 در اختيار آن موسسه قرار گرفته ، با توجه به مقررات اطلاعيه قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 طبق اطلاع و اعتقاد اينجانبان به شرح زير تاييد مي گردد.


داراييها


كليات


1 ـ كليه داراييها متعلق به شركت در دفاتر به ثبت رسيده و كليه داراييهاي ثبت شده در دفاتر شركت در تاريخ ترازنامه متعلق به شركت است.


داراييهاي ثابت


2 ـ كليه هزينه هاي سرمايه اي مربوط به افزايش داراييهاي ثابت به حساب داراييهاي مربوط منظور شده و هزينه هايي كه به طور عادي به حساب سود و زيان منظور مي گردد به حساب گرفته نشده است.


3 ـ قيمت تمام شده و انباشته كليه داراييهاي ثابت فروخته شده و يا اقساط از حسابهاي مربوط خارج شده است. مورد ندارد


4 ـ ذخيره استهلاك و نابابي داراييهاي ثابت به نرخها و روشهايي در نظر گرفته شده كه خالص ارزش دفتري هريك از اقلام دارايي در پايان عمر مفيد آن ، طبق حسابها معادل ارزش آن اسقاط گردد. مورد ندارد.


داراييهاي نامشهود


5 ـ تنها داراييهاي كه انتظار مي رود مستقيما در سالهاي آتي موجب كسب درآمد براي شركت گردد ، به حساب داراييهاي نامشهود منظور شده است.


6 ـ نرخ و روشهاي استهلاك داراييهاي مزبور به طريقي در نظر گرفته شده است كه ارزش دفتري هريك از اقلام متناسب با عمر مفيد آن تقليل يابد.


موجودي كالا


7 موجودي كالا كه در ترازنامه منعكس گرديده است كليه موجوديهاي شركت را در هر محلي نگهداري مي شود، در بر مي گيرد.


8 ـ كليه كالاي مربوط به فروشهايي كه صورتحساب آن صادر و جزو فروش دوره منظور گرديده ، جزو موجودي كالا منظور نشده است.


9 ـ موجودي كليه كالاها در تاريخ ترازنامه ، با مانده هاي مذكور در سوابق انبار و دفاتر و سوابق مالي شركت مطابقت دارد.


10 ـ كليه مقادير مندرج در سوابق انبار حداقل يك نوبت از طريق موجودي گيري مداوم اثبات و يا گرديده است.


11 ـ موجودي كالا به اقل قيمت تمام شده و خا لص ارزش فروش و در مورد كالاي در جريان ساخت به اقل قيمت تمام شده و بهاي جايگزيني ارزيابي شده است.


12 ـ ارزيابي موجودي كالا و تعيين ميزان آن، به همان روش و طريقه اي كه در پايان سال مالي قبل عمل شده انجام پذيرفته است.


موجودي نقد :


13 ـ كليه موجوديهاي نقدي در تاريخ ترازنامه شمارش شده و مورد تاييد است.


14 ـ به استثناي موارد زير، هيچيك از حسابهاي بانكي در مورد فعاليتهاي شركت در داخل و خارج از كشور به نام اشخاص حقيقي نيست.


15 ـ كليه حسابهاي بانكي شركت در داخل و خارج از كشور طي سال گذشته ، اعم از فعال و راكد (شامل حسابهايي كه طي سال مسدود است ) به قرار زير است :


پيوست 1


نام بانكشعبهشماره حسابصادراتصنعتي2284ملتاسكان6/3071صادراتمگاموتور8/24955صادراتبلوار ناهيد14/6182قرض الحسنه183 صادراتمگاموتور4740ملت

گوهرشاد9/4804پس انداز ارزي صادراتبلوار ناهيد4750جاري سپهر 4005صادرات 15 مشهد4755ملي 8013333سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت4765ملياسكان5147جاري سپهر 80005مگاموتور4790جمع


تنخواه گردان


جمع كل 366 164 161


ساير داراييهاي جاري


16 به نظر مديران ، در جريان عادي فعاليتهاي شركت ، حداقل قيمتي كه از تبديل ساير داراييهاي جاري به وجه نقد عايد شركت خواهد شد ، معادل مبلغي است كه از اين بابت در حسابها منعكس گرديده است.


17 ـ ذخيره كافي در مقابل كليه مطالبات مشكوك الوصول در حسابها منظور شده و كليه مطالباتي كه عدم امكان وصول آنها محرز گرديده ، از حسابها خارج شده است. مورد ندارد


بدهيها


بدهي مالياتي


18 ـ ذخيره ماليات بر درآمد و ساير ذخاير احتياطي كه از اين بابت در ترازنامه منعكس گرديده است ، براي تامين كليه بدهيهاي مالياتي شركت، اعم از قطعي و احتمالي ، كافي است.


ماليات مربوط به كليه سالهاي قبل از پرداخت و تسويه گرديده است.


شركت تا تاريخ 31/2/86 از ماليات بر درآمد معاف مي باشد.


ذخاير


19 ـ درمقابل كليه زيانهاي قابل ملاحظه اي كه در نتيجه عمليات شركت تا تاريخ ترازنامه حاصل شده و يا انتظار مي رود متوجه شركت گردد ( از جمله زيان حاصل از قراردادهاي مربوط به پيش خريد و پيش فروش ).


ذخيره كافي در حسابها منظور شده و در اين مورد ذخيره ديگري مورد نياز نيست. مورد ندارد.


ساير بدهيهاي جاري


20 ـ كليه بدهيهاي شركت بابت خريدهايي كه مالكيت آن قبل از تاريخ ترازنامه به شركت منتقل گرديده، از جمله كالاي در راه و كليه اقلامي كه جزو موجودي كالا به حساب آمده در صورتهاي مالي منعكس گرديده است.


21 ـ در مقابل كليه هزينه هاي تعلق گرفته و پرداخت نشده تا تاريخ ترازنامه ذخيره كافي در حسابها منظور شده است.


تعهدات سرمايه اي


22 ـ شركت در تاريخ ترازنامه هيچگونه تعهدات سرمايه اي ندارد.


بدهيهاي احتمالي


23 ـ ذخيره لازم در مقابل كليه بدهيهاي احتمالي كه امكان دارد زياني از آن بابت متوجه شركت گردد در حسابها منظور شده است. ساير بدهيهاي احتمالي شركت در يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي منعكس گرديده است. مورد ندارد.


ساير تعهدات


24 ـ به استثناي موارد زير، هيچگونه تعهدي در مورد خريد به ميزان بيش از احتياجات شركت و يا به قيمتي بيش از قيمت معمولي بازار يا موافقت نامه اي در مورد بازخريد اجناس فروخته شده وجود نداشته است. مورد ندارد


25 ـ هيچگونه تعهدي در مورد فروش محصولات شركت به قيمتي كمتر از قيمت رايج در بازار وجود نداشته است.


26 ـ هيچگونه تعهدات و يا قراردادهاي ديگري كه برخلاف مصالح شركت باشد، وجود نداشته است.


27 ـ در صورت افزايش سرمايه هيچگونه امتيازي در مورد خريد سهام شركت به استثناي آنچه در صورتهاي مالي منعكس گرديده اعطا نگرديده است. مورد ندارد


28 ـ به استثناي موارد زير ، هيچگونه قرارداديمطالب دیگر:
📒پاورپوینت درباره مرگبارترین و ناتوان کننده ترین ماده مخدر شناخته شده(Desomorphine )📒پاورپوینت درباره مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات از دیدگاه واقع بینانه📒پاورپوینت درباره توازی (علائم و قراردادها)📒پاورپوینت درباره چالشهای جهانی بهداشت عمومی📒پاورپوینت درباره خريد برق از مولدهای مقیاس کوچک📒پاورپوینت درباره روشهاي غيرپارامتريک📒پاورپوینت درباره ساختار حالتهای مقيد📒پاورپوینت درباره سيستم گردش خون📒پاورپوینت درباره لايه انتقال در شبکه اينترنت📒پاورپوینت درباره نکاتی در بهره برداری پمپ ها📒فیلم آموزش کامل درس دوم عربی پایه نهم - قوانین المُرورِ (قوانین راهنمایی رانندگی)📒فیلم آموزش کامل درس سوم عربی پایه نهم - جسرالصّداقة ( پل دوستی )📒فیلم آموزش کامل درس چهارم عربی پایه نهم - الصَّبرُ مفتاح الفرجِ ( صبر کلید فرج است )📒فیلم آموزش کامل درس پنجم عربی پایه نهم - الرَّجاء ( امید )📒فیلم آموزش کامل درس ششم عربی پایه نهم - تغییر الحیاةِ: تغییر زندگی📒فیلم آموزش کامل درس هفتم عربی پایه نهم - ثمرة الجدِّ: نتیجه تلاش📒فیلم آموزش کامل درس هشتم عربی پایه نهم - گفتگوی بین زائر و راننده تاکسی📒فیلم آموزش کامل درس نهم عربی پایه نهم - نُصوصٌ حول الصِّحةِ ( متن هایی در مورد سلامتی )📒فیلم آموزش کامل درس دهم عربی پایه نهم - امانت📒تحقیق درباره بررسی و ارزیابی پیامبر اكرم(ص) در غزوه احزاب📒تحقیق درباره مديريت توليد انگيزه📒تحقیق درباره مديريت زمان براي مادران شاغل📒تحقیق درباره مديريت کودي در گلزا 📒تحقیق درباره مدیریت و اقتصاد گاوداری📒تحقیق درباره مديريت ارتباط با مشتري